homewebhostingpaymentcontact ussupportorder now
สมาชิก login ที่นี่
คู่มือการตั้งค่า outlook email
คู่มือการใช้งานเว็บเมล์
การสนับสนุนการใช้งานอื่นๆ
website uptime
เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพโดยรวมของระบบ และเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด ทางเราจึงได้กำหนดข้อตกลงในการให้บริการ ดังนี้

ห้างหุ้นส่วนสามัญกิ๊กกะโฮสต์ ผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง, Reseller, Co - Location, Dedicated, จดโดเมนเนม, Domain Reseller และบริการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งต่อไปนี้จะขอเรียกว่า "ผู้ให้บริการ" และผู้สมัครใช้/สั่งซื้อบริการใดๆ ก็ตามกับผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะขอเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ" โดยมี ข้อตกลงและระเบียบในการใช้บริการ ดังนี้

หมายเหตุ : เครื่องเซิร์ฟเวอร์ ในที่นี้ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่ทางผู้ให้บริการได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการ

1.) การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ ทั้งในรูปแบบของอีเมล และ/หรือเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น

2.) ห้ามใช้บริการนี้ ไปในการเผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือการกระทำใดๆ ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือส่อไปในทางเสียหาย ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ รวมถึงความเสียหายที่เกิดกับบุคคล องค์กร สถาบันอื่นๆ

3.) ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ใช้เข้าสู่ระบบ (Username/Password) ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ ไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบ เพื่อกระทำการใดๆ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการเอง และ/หรือ ระบบของเครื่องเซิร์ฟเวอร์โดยรวม ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการควรเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

4.) ผู้ใช้บริการเว็บโฮสติ้ง ย่อมต้องทราบดีว่า กำลังใช้ทรัพยากรต่างๆ ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ร่วมกับผู้ใช้บริการท่านอื่นอยู่ ดังนั้น หากผู้ใช้บริการรายใด ใช้บริการแล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ หรือส่งผลให้ผู้ใช้บริการรายอื่นๆ ไม่สามารถใช้บริการได้อย่างเหมาะสม ผู้ให้บริการสามารถระงับการให้บริการชั่วคราว หรือยกเลิกให้บริการทันที โดยขึ้นอยู่กับผลที่เกิดขึ้น

5.) ห้ามใช้บริการนี้ ในการเก็บ หรือเผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย ลามกอนาจาร โป๊เปลือย ผิดศีลธรรม ให้ร้ายผู้อื่น โปรแกรมเถื่อน ไฟล์ mp3 และอื่นๆ ที่จัดทำขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการ รวมถึงไฟล์ หรือโปรแกรมผิดกฎหมาย ที่ได้ทำการเปลี่ยนนามสกุล หรือถูกบีบอัดด้วยโปรแกรมต่างๆ ด้วย

6.) ห้ามใช้บริการนี้เพื่อโจมตีระบบของเซิร์ฟเวอร์ หรือบุคคลอื่น เช่น Mail Bomb, Hack, Crack, DoS, SPAM, Port Scanning และวิธีอื่นๆ ที่มีลักษณะ หรือจุดประสงค์ที่คล้ายกัน ผู้ใช้บริการที่เผยแพร่ข้อมูลหรือใช้บริการในลักษณะดังกล่าว จะถือว่าเป็นการทำผิดกฎของผู้ให้บริการ จะถูกยกเลิกการให้บริการทันที และหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบ และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

7.) ผู้ให้บริการจะยกเลิกการให้บริการ และจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที ต่อบุคคลใดๆ ก็ตามที่พยายาม หรือกระทำการที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบและเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ เช่น การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การพยายามเจาะระบบ ไม่ว่าจะเพื่อการทดสอบ ทำลายระบบ หรือการพยายามเข้าถึงข้อมูลหวงห้ามของเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการรายอื่น

8.) ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งผู้ให้บริการทราบทันที หากพบว่ามีข้อบกพร่องในระบบรักษาความปลอดภัย หรือการให้บริการของเครื่องเซิร์ฟเวอร์

9.) ผู้ให้บริการขอไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ความล่าช้า ความผิดพลาด การสูญเสียข้อมูล หรือความเสียหายใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ แต่ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะรักษาเสถียรภาพโดยรวมของระบบให้สามารถให้บริการได้ดีอยู่เสมอ

10.) แม้ว่าผู้ให้บริการจะทำการสำรองข้อมูลของผู้ใช้บริการเป็นประจำสม่ำเสมอ แต่เพื่อความปลอดภัยมากขึ้น ผู้ใช้บริการควรทำการสำรองข้อมูลเป็นประจำเก็บไว้อีกชุดหนึ่งด้วย

11.) ผู้ให้บริการ จะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการอย่างดีที่สุด และจะไม่มีการเปิดเผยต่อบุคคลใดๆ ยกเว้นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางกฎหมาย ผู้ให้บริการจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการแจ้งข้อมูลใดๆ ที่มีประโยชน์ต่อรูปคดี

12.) ในกรณีที่ผู้ให้บริการได้รับการร้องเรียน ร้องขอ หรือพบเหตุอันไม่เหมาะสมในการใช้บริการ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการยกเลิก หรือระงับบริการชั่วคราว แก่ผู้ใช้บริการนั้นๆ เพื่อทำการตรวจสอบหาสาเหตุของมูลเหตุนั้นๆ

13.) ในกรณีที่เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ได้ใช้พื้นที่ (Disk Space) หรือปริมาณรับส่งข้อมูล (Data Transfer) เกินกว่าที่ระบุไว้ในแพ็คเกจที่สั่งซื้อ ระบบจะส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ชำระค่าบริการเพิ่มเติม ลบข้อมูลบางส่วนออก หรือติดต่อเข้ามาที่ผู้ให้บริการ เพื่อรับทราบ ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ที่ได้รับอีเมลแจ้งนั้น ผู้ให้บริการสามารถระงับการให้บริการชั่วคราวแก่ผู้ใช้บริการได้ทันที และสำหรับปริมาณรับส่งข้อมูล ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการเพิ่ม ในส่วนที่เกินจากที่กำหนดไว้ ซึ่งผู้ให้บริการจะแจ้งให้ทราบเมื่อถึงวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

14.) ผู้ให้บริการสามารถปฏิเสธการขอใช้บริการได้ โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผล

15.) ห้ามผู้ใช้บริการเว็บโฮสติ้ง เปิดบริการสำหรับโหลด/ให้โหลด/Tracker/Announce Torrent และบริการ File Mirroring

16.) ห้ามผู้ใช้บริการ Co-Location/Ready Server เปิดบริการใดๆ ก็ตามที่มีการใช้ปริมาณ International Bandwidth เป็นจำนวนมาก

17.) หากผู้ใช้บริการได้กระทำผิดข้อตกลงข้างต้น ผู้ให้บริการสามารถยกเลิกการให้บริการทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการให้ในทุกกรณี ยกเว้นบริการเว็บโฮสติ้ง ผู้ให้บริการยินดีคืนค่าบริการให้เต็มจำนวน ในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าบริการ

18.) ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ห้างหุ้นส่วนสามัญกิ๊กกะโฮสต์ ถือว่าผู้ใช้บริการ ได้รับทราบ และยอมรับในข้อตกลงการให้บริการที่ปรากฎอยู่นี้ และ/หรือข้อตกลงในการให้บริการที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต จึงได้สมัครใช้บริการกับเรา

ห้างหุ้นส่วนสามัญกิ๊กกะโฮสต์
3 กุมภาพันธ์ 2551