homewebhostingpaymentcontact ussupportorder now
สมาชิก login ที่นี่
คู่มือการตั้งค่า outlook email
คู่มือการใช้งานเว็บเมล์
การสนับสนุนการใช้งานอื่นๆ
website uptime
ส่วนช่วยเหลือ และสนับสนุนสำหรับผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถหาข้อมูลที่จำเป็นต่อการใช้งาน สอบถามปัญหา และร้องขอการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานได้จากส่วนนี้

คำถามที่พบบ่อย
 • คำถามที่พบบ่อย

  คู่มือการใช้งาน / การตั้งค่าการใช้งาน
  การตั้งค่าอีเมล์
 • การตั้งค่า outlook express เพื่อรับ-ส่งอีเมล์
 • การตั้งค่า windows vista mail เพื่อรับ-ส่งอีเมล์
 • การตั้งค่า microsoft outlook xp/2003 เพื่อรับ-ส่งอีเมล์
 • การตั้งค่า microsoft outlook 2007 เพื่อรับ-ส่งอีเมล์

  การใช้งานเว็บเมล์
 • คู่มือการใช้งานเว็บเมล์

  การใช้งาน Control Panel
 • การเข้าใช้งาน control panel
 • การจัดการ email (เพิ่ม ลบ แก้ไข เปลี่ยนรหัสผ่าน, alias, group, redirect, autoreply)
 • การดูพื้นที่ใช้งาน / data transfer
 • การเปลี่ยนรหัสผ่าน ftp, รหัสผ่าน control panel
 • การจัดการ database (เพิ่ม ลบ แก้ไข ตั้งรหัสผ่าน)
 • การจัดการ subdomain (เพิ่ม ลบ แก้ไข ตั้งรหัสผ่าน)

  Online Support
 • Help Desk

  ข้อมูลทั่วไป
 • เกี่ยวกับเรา
 • ระบบของเรา
 • ข้อตกลงในการใช้บริการ / ให้บริการ
 • ลูกค้าของเรา